Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky firmy Libuše Skácelová se sídlem Na Kopci 1842, 739 34 Šenov,IČ: 06522921, zapsané u Magistrátu města Ostravy, ŽU ev.č. 380701/U2017/29490/KDI (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro uzavírání kupních smluv o prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.labela.cz.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

                                                                            

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře podává prodávajícímu návrh kupní smlouvy.  Veškeré registrační údaje a náležitosti je kupující povinen uvést správně, úplně a pravdivě.

2.2 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu písemné potvrzení objednávky na jeho emailovou adresu.

2.3 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, vyšší náklady na přepravu apod.) požádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem (telefonicky, e-mailem či písemně). Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení kupní smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu výrobku, v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající je povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.5 Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě (objednávce) a to v takovém množství a jakosti, které si kupující objednal. Drobné změny např. vzhledu, barevných odstínů a rozměrů jsou možné a může tím dojít digitalizací.

2.6 Poznámky uváděné kupujícím v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi a v případě nesouhlasu prodávajícím kupní smlouva nebude uzavřena. Jestliže prodávající není schopen splnit jakýkoliv požadavek kupujícího, který je uvedený v jeho objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření. V tomto případě je kupní smlouva uzavřena v okamžiku odesláním nové objednávky kupujícího a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.7 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu.

2.8 Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

2.9 Kupující má právo stornovat svou objednávku před její expedicí a to e-mailem nebo telefonicky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude odeslána kupujícímu, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno a číslo objednávky kupujícího.

2.10 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním obchodních podmínek, jakož i reklamačním řádem, že rozumí veškerým jejím ustanovením a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

 

3. Cena zboží a platební podmínky 

3.1 Ceny uvedené na tomto internetovém obchodu jsou včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání.

3.2 Při vyplnění objednávky, zejména před jejím závazným potvrzením, je kupující srozuměn s celkovou cenou zboží své objednávky, včetně poštovného a balného.

3.3 Na základě kupní smlouvy je kupujícímu vystaven doklad o nákupu (faktura), který zároveň slouží jako daňový doklad a dodací list. Faktura bude kupujícímu zaslána na jeho emailovou adresu nebo vložena do balíku k dodávanému zboží. Prodejce není plátcem DPH.

3.4 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby.

- bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 556925033/0800

- v hotovosti na dobírku při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce

V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy a je nutné uvést variabilní symbol (č. objednávky). Expedice zboží bude provedena po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5 Náklady na použití komunikačního prostředku (telefonu, připojení k internetu atd.) si hradí kupující sám.

3.6 Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.                                                                                      

 

4. Dodací lhůta a podmínky dodání zboží

4.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky (případně po autorizaci).

4.2 V případě, že je zboží skladem bude zásilka předána dopravci zpravidla do 24 hodin. Pokud zboží není na skladě, bude termín dodání upřesněn. Jestliže kupující nebude s potvrzeným termínem souhlasit, má možnost objednávku stornovat.

4.3 Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení originálních obalů či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4.4 Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zvoleným způsobem dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít  zboží při dodání. Pokud kupující zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce,  je kupující povinen uhradit náklady s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Možnosti dopravy a ceny k prohlédnutí zde.

 

5. Reklamace zboží

5.1 V případě, že se na zboží projeví závada v záruční době (24 měsíců od data vystavení faktury) je kupující oprávněn zboží reklamovat. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.

5.2 Reklamaci lze uplatnit zasláním vadného zboží  na adresu prodávajícího Českou poštou jako balík do ruky,  nikoliv dobírkou  (takto vrácené zboží nebude prodejce přebírat).  Zboží se doporučuje zaslat v originálním obalu, řádně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození a musí být kompletní včetně veškerého příslušenství. Zároveň je nutné k zásilce přiložit originál nebo čitelnou kopii dokladu o nákupu (faktury) a podrobný popis závady. O odeslání  reklamovaného  zboží  je kupující povinen předem informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem, lze použít formulář pro reklamaci zboží.

5.3 Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.

5.4 Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu,  nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. K uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

5.5 Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena pouze v případě uznání reklamace. U neuznaných reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

5.6 Prodávající o vyřízení reklamace bude kupujícího informovat e-mailem.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů.

6.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

6.3 V případě odstoupení od  kupní smlouvy musí kupující doručit prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení (lze použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy),  tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, na emailovou adresu: info@ labela.cz a zároveň zboží zašle na adresu sídla firmy. Kupující  uvede své jméno, adresu, telefonní kontakt, č. objednávky, faktury a č. bankovního účtu, na který má být kupujícímu vrácena finanční částka. Vratná částka bude ponížena o náklady spojené se zasláním zboží kupujícímu (o poštovné, doběrečné).

6.4 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy musí být zasláno Českou poštou jako balík do ruky,  nikoliv dobírkou  (takto vrácené zboží nebude prodejce přebírat) na adresu prodávajícího  nejlépe v originálním obalu, řádně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození  a musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání. Zároveň je nutné k zásilce přiložit originál nebo čitelnou kopii dokladu o nákupu (faktury) a veškeré dokumenty, týkající se zboží (návod apod.).

6.5 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, v případě že dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

6.7 Při splnění všech těchto podmínek bude finanční částka vrácena kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené se zasláním zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. 

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zákona o ochraně osobních údajů.

7.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné, že budou použity pouze a jen pro interní potřebu a nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám, vyjma zvolené přepravní společnosti, která bude objednané zboží dodávat, či jinak zneužity.

7.3 Prodávající bude osobní data kupujícího dále pouze využívat k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci s kupujícím  a z obchodních a marketingových důvodů.

7.4 Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze e-shopu.

    

8. Závěrečné ustanovení

8.1 Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat všeobecné obchodní podmínky. Každá změna obchodních podmínek vstupuje v platnost dnem jejich zveřejnění a zároveň dnem nabytí platnosti nového aktuálního znění pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní všeobecné obchodní podmínky. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly platné k datu nákupu.

 

Platnost a účinnost od 03.09.2018

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Sdílení článku:
Autor: Admin | Počet přečtení: 3451x


Kontaktní informace

Libuše Skácelová
Na Kopci 1842
739 34  Šenov

 

Tel: +420 722 508 727

E-mail: info@labela.cz

www.labela.cz

 

Provozní doba PO-PÁ 9:00 - 17:00

Platební systémy:

  • dobírkou
  • bankovním převodem